Projekti i inicijative

Zajedno sa UDIES-om/Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije, kao i svojim akademskim, tehnološkim i korporativnim partnerima, NAEV je inicirao nekoliko izuzetno zanimljivih i kompleksnih projekata iz oblasti e-mobilnosti, infrastrukture i autonomnog transporta. Posmatramo to kao strateški put i usmerenje naših naučnih i privrednih potencijala ka značajnom tehnološkom napretku.

 

JUL 2018

Dramatično smanjenje troškova izrade informacionih tehnologija, ekonomičnost i efikasnost obnovljivih izvora energije i njihova superiornost nad tradicionalnim izvorima, kao i potencijali električnog i autonomnog transporta, u čiji razvoj su se osim vodećih svetskih proizvođača iz ove oblasti uključili i Apple i Google, nadvosmislen su pokazatelj tehnološke revolucije koja je u toku.
Uvereni smo da u našoj zemlji još uvek postoji kritičan potencijal znanja pri čemu država konkretnim merama treba da učini sve što može da ga sačuva i podrži. To bi morao da bude naš zajednički cilj.
Imajući u vidu obim i dinamiku promena u oblasti električnog i autonomnog transporta Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV) i Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije (UDIES) pokrenuli su prema Vladi Republike Srbije , INICIJATIVU – “Program za elektromobilnost u 10 tačaka” kao i predlog za formiranje Vladine “Radne grupe za razvoj i upotrebu električnih i autonomnih vozila i izgradnju prateće infrastrukture“.
Sve ovo bi trebalo da pomogne i ubrza kretanje Srbije ka novom “električnom vremenu“.

 

10 PREDLOGA ZA ELEKTRIČNU MOBILNOST SRBIJE

 

1. INTEZIVIRANJE PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
2. USPOSTAVLJANJE NADLEŽNIH SLUŽBI ZA E-MOBILNOST
3. KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZA POTREBE TRŽIŠTA
4. PORESKE OLAKŠICE KAO POTENCIJAL ZAPOŠLJAVANJA
5. PORESKA I PRAVNA JADNAKOST ZA PHEV, BEV I FCEV
6. STIMULACIJA ZA INFRASTRUKTURU E-PUNJENJA IZ OIE
7. UVOĐENJE BONUS SISTEMA ZA VEĆE KORIŠĆENJE
E-VOZILA I NADOGRADNJU E- INFRASTRUKTURE
8. JEDINSTVENA PRIMENA OBAVEZE ODREDJIVANJA CENA ZA
NAPLATU NA JAVNIM STANICAMA ZA PUNJENJE
9. PRILAGODJAVANJE TRŽIŠTU, POJEDNOSTAVLJENJE
I STANDARDIZACIJA PROPISA I ZAKONA
10. PODIZANJE NIVOA SVESTI PUTEM CILJANE KAMPANJE

 

PREDLAŽEMO:

I
Pokretanje Inicijative za formiranje Vladine Radne grupe za razvoj i upotrebu vozila na električni pogon i izgradnju
prateće infrastrukture.
Pre svega, Radna grupa bi bila zadužena da u roku od 90 dana pripremi i dostavi Vladi RS na razmatranje:
a) Šestomesečni Akcioni plan za uvođenje mera i stvaranje potrebnih administrativnih i tehničkih preduslova za realizaciju neophodnih aktivnosti sa posebnim fokusomna otklanjanju administrativnih prepreka i stvaranju stimulativnih uslova za kupovinu, korišćenje i razvoj e-vozila i izgradnju inicijalne infrastrukture električnih stanica, kao i na analizi potencijala učešća domaće nauke i privrede u razvoju prateće e-infrastrukture, vozila, baterija i superkondenzatora;
b) Nacrt dugoročnih aktivnosti potrebnih za održivost, dalji razvoj i širu upotrebu električnih vozila i izgradnju
potrebne e-infrastrukture.

II
a) Dobijanje konkretne podrške u pripremi i realizaciji projekta “5G R&D i test Centar za autonomna vozila i dronove” koji su NAEV i UDIES inicirali u konzorcijalnoj saradnji sa svojim akademskim, tehnološkim i korporativnim Partnerima
b) Definisanje mogućnosti dinamike izgradnje prvih 20 javnih e-stanica koje bi za napajanje koristile OIE i kroz „e-mobility Cloud Centar” bile umrežene u zatvoren distributivni sistem, sa fokusom na postavljanje istih na teritoriji grada Beograda kao pilot projekta izgradnje mreže “čistih punjača”na celoj teritoriji Republike Srbije.
O svim daljim koracima, reakcijama, odgovorima i status ”Predloga” i “Inicijative”, Upravni odbori NAEV-a i UDIES-a će kroz redovne izveštaje informisati svoje članove i javnost.

 

FEBRUAR 2018

“E-MOBILITY CLOUD CENTAR” // AWARD WINNER

 

Prema svim pokazateljima, u zemljama EU povećanje broja električnih vozila direktno je uslovljeno instalacijom neophodne e-infrastrukture, adekvatnim setom državnih subvencija i pogodnosti, kao i uspostavljanjem integrisanog ICT i komunikacionog sistema koji integriše sve učesnike. U pogledu izgradjene e-infrastrukture Srbija značajno zaostaje za zemljama EU, a informacije o infrastrukturi koju poseduje su neažurne i nedostupne.
Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila/NAEV i UDIES/ Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije pokrenuli su projekat sa ciljem uspostavljanja otvorene, standardizovane, digitalne mreže za punjenje električnih vozila koja integriše sve učesnike e-transporta na teritoriji Republike Srbije. Softverska platforma koja se predlaže, pod radnim nazivom ‘’e-mobilityCloud Centar” pružiće mogućnost vozačima električnih vozila da kroz iOS, Android i Web aplikacije dobiju precizan uvid u pozicije svih punjača na teritoriji RS, kao i rastojanje/navigaciju do najbližeg punjača, njegove karakteristike/ podržane utičnice, radno vreme, trenutno stanje zauzeća i mogućnost rezervacije, kao i obaveštenje o mogućem načinu plaćanja. Uz mogućnost korišćenja “planera putovanja” vozačima će se olakšati planiranje putovanja i omogućiti značajna ušteda vremena, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Strateski značaj ovakvog koncepta umrežavanja punjača u jedinstven distributivni sistem pun efekat dobija sa povećanjem broja električnih vozila, jer će tako postavljen moći da preuzme nadzor i upravljanje nad celim sistemom.
Ukoliko bi se implementirao na predloženi način, ovaj “e-mobility Cloud Centar” bio bi karika evropskog e-infrastrukturnog sistema jer bi kroz e-roaming platformu podrazumevao integraciju i mogućnost korišćenja podataka o punjačima evropskih operatera i provajdera e-infrastrukture.
Značajne benefite od ove softverske platforme imaće i svi domaći, sadašnji i budući operateri i provajderi e-infrastrukture, jer bi se lako integrisali u ovaj jedinstven distributivni sistem. Njima bi bilo omogućeno da korišćenjem ove platforme, u realnom vremenu, preko Centra mogu da dobijaju redovne finansijske izveštaje(dnevne i mesečne) o korišćenju njihovih punjača, odnosno o količini isporučene energije, čime je moguće egzaktno meriti rezultate e-mobilitija na supstituciji fosilnih goriva. Prema utvrdjenoj dinamici idejni projekat će biti završen do 20.12.2018. a realizacija i implementacija kompletnog rešenja do 01.11.2019. Projekat obuhvata instalaciju tri testna smart punjača (2X22kW), koji će biti instalirani na tri definisane lokacije i koristiti isključivo čistu zelenu energiju iz obnovljivih izvora(OIE). Na ovaj način će se dobiti kompletna testna platforma za realizaciju projekta i istovremeno konkretno uticati na svest svih učesnika da u ove svrhe treba da koriste isključivo energiju iz OIE, što jedino može dovesti do realnog smanjenja emisije GHG.
U zavisnosti od dinamike realizacije svih faza projekta, Upravni odbori NAEV-a i UDIES-a će kroz redovne izveštaje informisati svoje članove i javnost.

Ova projektna ideja je nagradjena na javnom konkursu “Climate Smart Urban Development Challenge-Innovation Challenge, koji zajedno podržavaju Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS i UNDP/United Nations Development program, uz finansijsku podršku GEF-a/Global Environment Facility. Osim nagrade, dalji razvoj projekta i njegova implementacija biće podržani organizaciono, stručno i finansijski.

 

APRIL 2018

“5G R&D I TEST CENTAR ZA AUTONOMNA VOZILA I DRONOVE”

 

Automobili bez vozača još uvek nisu prisutni na našim drumovima. Obzirom na dinamiku razvoja ove oblasti prognoze stručnjaka iz auto industrije govore da će se to desiti brže nego što očekujemo.
Prema analizama vodećih konsultantskih kuća ova tehnologija će u budućnosti u značajnoj meri smanjiti broj poginulih u automobilskim nesrećama, omogućiti ljudima više vremena za različite društvene sadržaje kao i osloboditi značajan obim prostora za parkiranje. Takođe, autonomna vozila će promeniti način na koji će funkcionisati osiguravajuća društva i drastično smanjiti poslove u logističkoj industriji. Ovo je samo mali deo stvari koje će sa sobom doneti ova tehnologija.
Određen broj zemalja u svetu danas već ozbiljno radi na razvoju ove tehnologije. Gde je Srbija u tome?
Da bi se ovakav koncept razvio tj. da bi ova tehnologija došla do svoje pune implementacije potrebna je sinergija proizvođača telekomunikacione i energetske opreme, proizvođača automobila, operatera i provajdera servisa mobilne telefonije, vodećih naučno-istraživačkih organizacija, nadležnih državnih službi, kao i drugih organizacija koje mogu naći svoj interes u okviru ovog kompleksnog projekta.Ovakav testni centar se može koristiti i za funkcionalno testiranje dronova kao prevoznih sredstava za distribuciju robe, nadzora, uspostavljanja napredne komunikacione infrastrukture, itd.
Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila i Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije, su kao inicijatori i koordinatori, sa svojim akademskim, tehnološkim i korporativnim Partnerima pokrenuli Projekat “5G R&D i test Centar za autonomna vozila i dronove”.Idejno rešenje je uradio kreativni tim mladih stručnjaka sa ETF-a, Saobraćajnog i Mašinskog fakulteta Univerziteta iz Beograda. Konzorcijum je otvoren za sve koji u ovom projektu sagledavaju svoj interes a mogu doprineti njegovoj kvalitetnoj
i bržoj realizaciji.
Prema usvojenoj dinamici izrada generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti za izabranu lokaciju može da bude završena do 20.03.2019. Početak Faze I realizacije projekta je predviđen za prvu polovinu 2019 godine.
Kroz efikasnu realizaciju ovog Projekta Srbija se strateški usmerava ka razvoju i primeni vodećih tehnologija što bi bio značajan doprinos njenom celokupnom prosperitetu.

 

PROJEKTI 2018 / 2019

 

BG-ZERO EMISSION

Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV) inicirala je Projekat pod radnim naslovom „BG – Zero Emission“. U fazi smo definisanja i autorizacije Projekta i njegovih faza. Za završetak faze I – Planiranje Projekta, utvrđen je rok 20.12.2018.

Faza I – Planiranje Projekta uključuje:

1. Utvrđivanje ciljeva Projekta
2. Definisanje obima Projekta
3. Akcioni plan

U koordinaciji sa našim partnerima i drugim zainteresovanim stranama biće definisana finalna dinamika kompletne realizacije Projekta. Shodno dinamici realizacije svake faze Projekta, Upravni odbor NAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost o statusu i razvoju Projekta.

 

ZELENE OAZE SRBIJE

Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV) pokreće inicijativu za izbor devet kulturno-turističkih centara Srbije budućih učesnika Projekta „Zelene oaze Srbije“ (kulturno-turistički centri Srbije bez štetnih gasova i buke vozila 2018/2020).
Osnovni cilj Projekta je doprinos promovisanju uspostavljanja održivog kvaliteta vazduha i umanjenja buke motornih vozila kroz sagledavanje svih opcija zagadjenja i degradacije životne sredine.
Izbor gradova/mesta učesnika kao i partnera Projekta biće završen do 20.12.2018. god, a Studija izvodljivosti do 20.05.2019.god. Izgradnja po jedne stanice za punjenje električnih vozila u izabranim mestima u toku 2019. godine stvorila bi preduslove za nastavak i širenje ovog Projekta.
Shodno dinamici realizacije svake faze Projekta, Upravni odbor NAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost o statusu i razvoju Projekta.

 

IDEJNO REŠENJE AUTONOMNE STANICE ZA PUNJENJE e-VOZILA

Izgradnja infrastrukture za napajanje e-vozila jedan je od strateških preduslova za njihovu veću i efikasniju upotrebu. Cilj ovog idejnog rešenja je razvoj i izgradnja autonomne stanice za napajanje e-vozila, zasnovane na obnovljivim izvorima energije.
Idejno rešenje bi se zasnivalo na korišćenju energije sunca i vetra kao pomoćnih. izvora energije. Različiti proizvodi biomase( biodizel, bioalkoholi i biogas) koji se takodje mogu koristiti za pogon e-vozila, razmatraće se kao dodatni nosioci energije kojom bi se mogla direktno puniti e-vozila. Takodje, vršila bi se elektroliza vode u optimizovanim elektrolizerima u cilju dobijanja (skladištenja) vodonika za napajanje e-vozila sa gorivim galvanskim spregovima. Biće tretirana i reforming reakcija biogoriva u cilju dobijanja vodonika a za akumulaciju energije iz oba izvora razmatraće će se protočni redoks akumulatori.
U okviru ovog idejnog resenja izvršiće se tehno-ekonomskaanaliza pojedinih celina, stepen efikasnosti pojedinih procesa i biće dat predlog kapaciteta i energetski bilans za male, srednje i velike autonomne stanice.

Back to top