Projekti i inicijative

Projekti i inicijative

 

SEPTEMBAR 2017

Inicijativa

Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila/NAEV i Udruženje Inženjera elektrotehnike Srbije/UDIES uputili su predlog Inicijative prema Ministarstvu rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije za formiranje Radne grupe za sagledavanje stanja i izradu predloga optimalnog rešavanja upravljanja elektroenergetskim sistemom u uslovima masovne upotrebe e-vozila. U prvoj fazi  Radna grupa bi imala zadatak da u roku od 90 dana dostavi Vladi RS na razmatranje:

a) Šestomesečni Akcioni plan za uvodjenje mera i stvaranje potrebnih administrativnih i tehničkih preduslova za realizaciju Inicijative, sa posebnim fokusom na otklanjanju administrativnih prepreka i stvaranju  stimulativnih uslova za kupovinu,korišćenje, razvoj i izradu e-vozila i izgradnju inicijalne infrastrukture električnih stanica, kao i na analizi potencijala učešća domaće privrede u razvoju prateće  e-infrastrukture, vozila, baterija i superkondenzatora;

b) Nacrt dugoročnih aktivnosti potrebnih za održivost i dalji razvoj Inicijative;

c) Predlog dinamike izgradnje prvih 20 javnih super brzih e-stanica za napajanje električnih vozila, sa fokusom na postavljanje istih na teritoriji grada Beograda kao pilot projekta izgradnje mreže na celokupnoj teritiriji Republike Srbije.

Obzirom na značajno kašnjenje u regulisanju ove oblasti koja predstavlja budućnost kompletnog drumskog saobraćaja, u odnosu na sve zemlje EU, ova Inicijativa biće samo prvi korak u pravcu koji će Nacionalna Asocijacija  Električnih Vozila (NAEV) I Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije(UDIES) u okviru svojih aktivnosti kontinuirano podržavati.

O svim daljim koracima, reakcijama, odgovorima i statusu ove Inicijative, Upravni odbor NAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost.

 

OKTOBAR, 2017

BG – Zero Emission

Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV) inicira Projekat pod radnim naslovom „BG – Zero Emission“.
U fazi smo definisanja i autorizacije Projekta i njegovih faza. Za završetak faze I – Planiranje Projekta, utvrđen je rok 20.04.2018.
Faza I – Projekta uključuje:

  1. Utvrđivanje ciljeva Projekta
  2. Definisanje obima Projekta
  3. Akcioni plan

U koordinaciji sa našim partnerima i drugim interesnim stranama biće definisana finalna dinamika kompletne realizacije Projekta. Shodno dinamici realizacije svake faze Projekta, Upravni odbor NAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost o statusu i razvoju Projekta.

 

NOVEMBAR, 2017

Projekat  „Zelene oaze Srbije“

Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV) pokreće inicijativu za izbor devet kulturno-turističkih centara Srbije budućih učesnika  Projekta „Zelene oaze Srbije“ (kulturno-turistički centri Srbije bez štetnih gasova i buke vozila 2016/2020).

Osnovni cilj Projekta je doprinos promovisanju uspostavljanja održivog kvaliteta vazduha i umanjenje buke motornih vozila kroz sagledavanje svih opcija zagadjenja i degradacije životne sredine.

Izbor gradova/mesta učesnika kao i partnera Projekta biće završen do 30.05.2018. god, a Studija izvodljivosti do 30.07.2018. god. Izgradnja po jedne stanice za punjenje električnih vozila u izabranim mestima u 2018. godini stvorila bi preduslove za nastavak i širenje ovog Projekta.

Shodno dinamici realizacije svake faze Projekta, Upravni odbor  NAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost o statusu i razvoju Projekta.

 

NOVEMBAR 2017

PROJEKTI 2017/2018

NAEV i  UDIES/Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije na  prvom nacionalnom  E-MOBILITY  FORUMU 2017,   održanom u okviru Sajma Energetike u Beogradu, 06.10.2107., predstavili su dva projekta čiju realizaciju  pokreću u četvrtom kvartalu  2017. i prvom kvartalu 2018.

Projekat “CEEChargeNet” obuhvata razvoj i izradu punjača i e-stanica za brzo punjenje e-vozila, sa korišćenjem  energije iz obnovljivih izvora(OIE), kao i upravljanje i monitoring nad infrastrukturom e-stanica u okviru zatvorenog distributivnog sistema. Kroz realizaciju „Centra za monitoring e-infrastrukture“, stvaraju se preduslovi za upravljanje elektroenergetskim sistemom u uslovima masovne upotrebe e-vozila, čime se praktično definiše potreba izgradnje e-infrastrukture za brzo punjenje e-vozila. U okviru zatvorenog distributivnog sistema za brzo punjenje e-vozila kroz Monitoring Centar može se pratiti stanje na svim punjačima, a traženi podaci se mogu distribuirati zainteresovanim korisnicima.

Projekat “Studentska E-formula”  obuhvata  angažovanje studenata sa 12 tehničkih fakulteta iz  4 najveća univerzitetska centra u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš) na razvoju i izradi ćetiri studentske E-formule.

Izgradnja infrastrukture za napajanje e-vozila jedan je od strateških preduslova za njihovu veću i bržu primenu . Cilj idejnog rešenja autonomne stanice za napajanje e-vozila, je zasnovan je na autonomnom korisćenju svih vidova obnovljivih izvora energije za napajanje e-vozila..U okviru ovog idejnog rešenja izvršice se tehno-ekonomska analiza pojedinih celina,stepen efikasnosti pojedinih procesa i biće dat predlog kapaciteta i energetski bilans za male, srednje i velike autonomne stanice.

sematski-prikaz

Šematski prikaz različitih mogućnosti konverzije i akumulacije energije nekih obnovljivih izvora za pogon e-vozila